Als je projecten uitvoert heb je altijd te maken met de omgeving. Vaak bestaat die uit allerlei mensen, die niet rechtstreeks met het project te maken hebben, maar samen wel veel invloed kunnen hebben op het verloop van een project. Als een gemeente een windmolenpark of een park met zonnepanelen wil aanleggen moet er terdege rekening worden gehouden met de bewoners van de omliggende wijk. Want anders kunnen die zoveel bezwaren maken, dat het project zeer ernstig wordt vertraagd of zelfs helemaal niet kan doorgaan.

Projectbeheersing

Bij elk project heb je te maken met de omgeving. Bij het omkappen van een boom bestaat de omgeving meestal uit een paar mensen. Maar bij grote projecten kunnen honderden mensen invloed hebben. Omgevingsmanagement heeft te maken met projectbeheersing. Het doel is de omgeving zodanig te bewerken, dat er geen of hoegenaamd geen bezwaren meer tegen het project zijn. Dat kan op twee manieren worden gedaan. Ten eerste door de omgeving met eerlijke informatie goed voor te lichten. Als de omgeving begrip heeft voor hetgeen er wordt gedaan en inzicht krijgt in de effecten, kan dat veel rust brengen.

Aandacht voor de voordelen

Een andere manier bij omgevingsmanagement om potentiële onrust te voorkomen is de nadruk te vestigen op de positieve effecten die het project met zich meebrengt. Als er een park met zonnepanelen wordt gebouwd, waardoor de omgeving een veel lagere prijs kan betalen voor de elektriciteit, kan dat ervoor zorgen dat de overlast – zoals horizonvervuiling – op de koop toe wordt genomen. Het spreekt voor zich dat projecten waar de omgeving niet van profiteert veel meer last hebben van bezwaren uit de omgeving.

Draagvlak creëren

Omgevingsmanagement gaat eigenlijk alleen om het creëren van draagvlak voor een project in de omgeving. Voor gemeenten is dat ongelofelijk belangrijk. Vaak wordt voor aanvang van een project eerst een inventarisatie gemaakt van de gevoelens die in de buurt leven ten aanzien van een nieuwe ontwikkeling. Op basis daarvan wordt een campagne opgezet om de buurt warm te maken voor een project. Tenslotte wordt het concrete project gepresenteerd, met aandacht voor de mogelijk negatieve reacties die kunnen ontstaan.